Aktualizováno 20.prosince 2007
 
 
Správce stránek DIS MEDIA
Heslo pro tento rok

Aktuality
18.1.2011

Tato webová stránka i naše poštovní adresa Na Moráni 4 , 120 00 Praha 2. bude nadále udržována. Tel 602 365 612 . Pro e-mail preferujeme adresu [email protected]
Srde?n? zdraví ing. Petr Víšek


Socioklub kon?í 18.1.2011

Vážení p?átelé, p?íznivci, naši ?tená?i a spolupracovníci ! Musíme Vám oznámit že Socioklub,o.s. ukon?il po 15 letech ke dni 31.prosince 2010 svou ?innost a dobrovoln? se rozpustil. K tomuto rozhodnutí nás vedly p?edevším ekonomické d?vody, nedostatek ve?ejných zakázek, vyhasnutí výzkumu pro pot?ebu státu a další.Snažili jsme se být vždy objektivní a nestranní a tak je logické, že jsme se nestali ?lenem žádného grantového bratrstva. Nezmizíme však. Naše aktivity budou pod názvem Socioklub realizovány nadále v rámci aktivit Národního centra soociálních studíí, o.p.s., který bude Socioklub provozovat jako svoje st?edisko.Té organizaci jsme p?evedli darem veškerý náš zbylý majetek.

Posledním našim ?inem bylo vydání publikace " Kudy ke dnu ". Jejím obsahem je analýza klient? sdružení Nad?je. Autory jsou Libor Prudký a Michaela Šmídová. Knížku m?žete koupit u Fišera v Kaprov? ul., v Karolínce v Celetné nebo Vám ji pošleme. Objednávky p?ijímáme na [email protected] Cena 180,-K?, poštovné a balné 30.K?.
Analýza se opírá se o údaje více než 4600 takových lidí. Základní výsledky zpracování jsou obsahem této knihy. Je to první analýza tak velkého a ov??eného souboru údaj? o této ?ásti spole?nosti ?eské republiky. Z tak velkého souboru se dá se zna?nou v?rohodností usuzovat na podobu této zvláštní sociální vrstvy v naší zemi v?bec. ?tená? se dozví o demografickém a sociálním složení, o základních milnících cesty ke dnu, o nejvýrazn?jších vlivech na nastoupení a odstartování takové cesty. Jak se ukázalo, jde n?kdy o p?í?iny, které zprvu nejsou jako starty k propadnutí sociální sítí rozpoznatelné, takže se v jistém smyslu mohou p?ihodit skoro každému z nás. Knížka je ur?ena sociálním pracovník?m ve?ejné správy, pracovník?m neziskového sektoru, politik?m centrální i regionální úrovn?, také student?m, i p?ípadným filantrop?m.
Publikaci recenzovali doc. ing. Ladislav Pr?ša, CSc., ?editel VÚPSV,v.v.i. a Mgr. Ilja Hradecký, úst?ední ?editel Nad?je,o,.s.


15 let Socioklubu 15.2.2010

V letošním roce oslaví Socioklub,o,s. 15 výro?í od svého založení

18.2.2009

Socioklub se od ledna 2009 do prosince 2010 podílí jako partner na projektu "Rozvoj informovaného a participativního p?ístupu k porozum?ní, hodnocení a tvorb? Národního ak?ního plánu sociální inkluze v ?R" (Project No VS/2008/0571). Projekt je ralizován v rámci evropské výzvy Komunitárního programu Progress 2007-2013. Pracovní název projektu zní "NAPSI spolu!".

Socioklub is the partner in the project "Development of an Informed and Participative Approach to Understanding, Evaluating and the Creation of the National Action Plan for Social Inclusion in the Czech Republic" known under working term "NAPSI Together" from the 1st January, 2009 till the end of year 2010.Publikace v plném zn?ní
18.2.2009

Neradi sd?lujeme, že jsme doprodali publikaci " Sociální politika, teorie a zahrani?ní zkušenost" Prof. JUDr. Igora Tomeše, CSC. Prodáno bylo celkem 4 tis. publikací. Pro pot?eby student? se pokusíme vyhledat a zav?sit text na naši stránku.

Nová publikace Prof. Tomeše vyjde v nakladatelství Portál v únoru 2010.


15.1.2008

Protože byly již vyprodány, zav?sili jsem naše publikace "Romové v ?eské republice" a "Romové ve m?st?" na domovskou stránku. Zav?šena je také výzkumná zpráva "Sociáln? ekonomická situace romské populace v ?R".
Všechny tyto texty jsou v kapitole "Výzkumy a publikace v úplném textu" odkud je možné je bezplatn? stáhnout. 

SOCIOKLUB - SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY
Na Moráni 4, 120 00 Praha 2, [email protected], tel. 602 365 612