Aktualizováno 20.prosince 2007
 
English version [English version]
 
Správce stránek DIS MEDIA
VÝZKUMNÁ ČINNOST 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
v roce 1999

7. Realizace 2. etapy grantové studie "Státní sociální podpora po roce 2000"
V této etapě byly práce uskutečněné v roce 1998 zúročeny do vypracování konkrétních výstupů pro další rozvoj systému státní sociální podpory a využity pro následné novelizace zákona č. 117/1994 o Státní sociální podpoře.

8. Spolu s nevládní organizací R-Mosty realizoval Socioklub na počátku roku 1999 výzkumný projekt sponzorovaný Nadací manželů Václava a Dagmar Havlových VIZE 97 "Analýza vzniku, aktuální situace a návrhy na řešení problémů obyvatel Matiční ulice v Ústí nad Labem". Projekt obsahoval provedení depistáže (sociální šetření na místě) v rodinách občanů v Matiční ulici a současně analýzy jejich bytové situace a účasti v jednotlivých systémech sociální ochrany. Závěr projektu tvořilo zpracování doporučení vyhodnocující zkušenosti z této analýzy k využití pro řešení podobných situací v jiných městech a doporučení pro decizní sféru zejm. pro tvorbu zákona o sociální pomoci. Na základě poznatků z této studie byl vypracován k dané problematice metodický pokyn MPSV.

9. Na základě tohoto výzkumného projektu NROS vypracoval a nákladem 2 tis. výtisků vydal Socioklub publikaci "Romové, bydlení, soužití". Publikace byla pozitivně přijata odbornou veřejností, zástupci samosprávy i zainteresovaných státních orgánů. V rámci projektu byla vypracován další výstup, a to informační leták obsahující komplex doporučení "Aby se romské enklávy nestaly ghetty". Leták rozsahu 4 stran A4 byl vydán nákladem 1 tis. kusů.

10. V průběhu roku 1999 se Socioklub podílel na realizaci projektu PHARE - Consensus "Vytváření povědomí o nesrovnalostech v systému vyplácení dávek handicapovaným občanům v ČR" (Program č. CZ-9710-0054). Tento projekt se týká problematiky dávkových systémů pro zdravotně postižené občany, a to v konsorciu se Střediskem empirického výzkumu STEM. Projekt byl ukončen v listopadu 1999. Jeho obsahem byla rozsáhlá multidimenzionální analýza životních podmínek zdravotně postižených občanů a systémů sociální ochrany, které jsou realizovány a problémů těchto systémů.

11. V závěru roku 1999 vypracoval Socioklub pro Ministerstvo pro místní rozvoj výzkumnou studii "Zahraniční zkušenosti a přístupy v bydlení osob se speciálními potřebami se zaměřením na problémové skupiny". Cílem studie byla jak analýza zahraničních zkušeností tak i komparace těchto zkušeností s tuzemskými zkušenostmi a trendem vývoje a zpracování návrhů a doporučení.
 

SOCIOKLUB - SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY
Na Moráni 4, 120 00 Praha 2, office@socioklub.cz, tel. 602 365 612