Aktualizováno 11. února 2003
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
SOCIOKLUB zahájil v roce 1997, na základě podpory EU - PHARE, vydávání edice "Sešity pro sociální politiku"
 
PŘEHLED VYDANÝCH "SEŠITŮ PRO SOCIÁLNÍ POLITIKU"

1. SOCIÁLNÍ POLITIKA, TEORIE A MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOST
autor: Prof. JUDr. Igor Tomeš,
Druhé přepracované a rozšířené vydání.
Cena: 190,- Kč.

Autor seznamuje s různými pojetími sociální politiky, vysvětluje základní pojmy, a nabízí přehled o vývoji sociálně politických idejí a institucí. Podává definic subjektů a objektů sociální politiky, věnuje se jejím cílům a vymezuje pojem sociální událost. Rozebírá zdraví, nemoc, invaliditu, mateřství, rodinu a děti, nezaměstnanost, stáří, chudobu a sociální dezintegraci jako sociální události. Pojednává o nástrojích financování a organizaci sociální politiky, o správě a řízení sociálního systému. Věnuje se sociálním reformám ve střední a východní Evropě, české sociální reformě a soudobým trendům ve vývoji sociálních institucí. Publikace je využívána jako základní učebnice sociální politiky. První vydání financovala EU - Phare. Druhé vydání vydal Socioklub vlastním nákladem.
  

2. OBCE, MĚSTA, REGIONY A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
kolektiv autorů, editor ing. L. Průša,CSc., 271 stran.
Cena: 90,- Kč.

Publikace vychází ze studie o vybavenosti obcí, měst a územních celků službami sociální pomoci, kterou v roce 1996 vypracoval tým odborníků vytvořený SOCIOKLUBEM na základě grantu MPSV. Obsahuje mj. analýzu hlavních faktorů ovlivňujících vybavenost územních celků službami sociální pomoci, návrhy normativů vybavenosti územních celků službami sociální pomoci, orientační údaje vymezující velikost cílových sociálních skupin, návrh územní distribuce sociálních služeb, orientační standard vybavení spádové obce a jejího okolí sociálními službami, návrh sociální analýzy, obce. Dále se věnuje vztahu struktury, osídlení a sociálních aktivit, četnosti zdravotních postižení v ČR, vývoji bydlení, potřebám azylové péče pro bezdomovce a azylů pro matky s dětmi, konkretizaci systému péče o týrané a zanedbávané děti, vývojovým tendencím sociálních služeb pro staré občany, komunitní práci, sociálnímu poradenství, sociální prevenci a vybavenosti obcí, měst a územních celků v oblasti problematiky drog. Tato publikace osahuje zatím jediné neoficielní metodické pokyny pro rozvoj sociálních služeb v místní a regionální dimenzi, které mají samosprávné a budoucí regionální orgány k dispozici.
  

3. ŽIVOTNÍ MINIMUM
kolektiv autorů, editor ing. J. Dlouhý, 157 stran.
Cena: 70,- Kč.

Zabývá se měřením chudoby, způsoby stanovení příjmových minim (existenční, životní, sociální apod.). Obsahuje výklad vzniku pojmu životního minima v České republice a jeho kodifikace. Vývoj životního minima v minulých letech, jeho metodologické problémy a způsoby použití. Diskusní názory o úrovni životního minima atd. Editor publikace ing. Jiří Dlouhý byl jednou z vůdčích osobností při zavedení kategorie životního minima.
  

4. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA /VZNIK A VÝVOJ SYSTÉMU/
kolektiv autorů, editor JUDr. M. Kepková, 240 stran.
Cena: 95,- Kč.

Obsahuje důvody, východiska a determinanty vzniku systému státní sociální podpory, výklad matematického aparátu tohoto systému, způsob učení a možnost variability koeficientů, které určují výši jednotlivých dávek, důvody a východiska pro volbu řešení administrace dávek, jakož i příklady výpočtu dávek. Editorka JUDr. Michaela Kepková je jednou z autorů systému.
  

5. LÉKAŘSKÉ POSUDKOVÉ SLUŽBY
kolektiv autorů, PERSONNEL, editor Prof. I. Tomeš, 294. stran.
Cena: 100,- Kč.

Se změnami v systémech zdravotnického a důchodového pojištění v důsledku dalších změn v sociální oblasti vznikla aktuální potřeba řešit i systém posuzování zdravotního stavu. Díky projektu fondu PHARE se podařilo shromáždit bohaté zkušenosti z pěti evropských zemí a právě o těchto poznatcích je tato publikace. Soustředila jedinečný materiál o systémech posuzování zdravotního stavu v nemocenském pojištění, o systémech posuzování invalidity v invalidním pojištění, o systémech posuzování invalidity v systémech státní sociální podpory a pomoci, hodnocení zdravotního stavu v úrazovém pojištění a v neposlední řadě i bohatý materiál týkající se obecného právního a institucionálního rámce těchto systémů. Díky jim má tak odborná veřejnost možnost kvalifikovaně se připravit na diskusi o takové úpravě lékařské posudkové služby v ČR, která by byla plně kompatibilní s evropskou praxí.
 

6. VZDĚLÁVACÍ STANDARDY V SOCIÁLNÍ PRÁCI
kolektiv autorů, PERSONNEL, editor Prof. I. Tomeš, 333 stran.
Cena: 110,- Kč.

Polistopadový vývoj v sociální sféře přinesl neobvykle silnou potřebu vzdělávání v této oblasti, a tak se začaly, spontánně tvořit a rozvíjet systémy vzdělávání pro sociální práci. V reakci na tuto živelnost vznikla potřeba vytvořit minimální vzdělávací standardy. Toto úsilí podpořilo jak MPSV, tak i fond PHARE - Agentura pro trh práce a sociální politiku. Vznikly projekty Reforma výchovného systému v ČR, Zdokonalení práce koordinační rady pro minimální standardy v sociální práci a projekt Regionálního výcvikového střediska pro sociální pracovníky. Publikace přináší závěrečnou práci týmu 25 odborníků, kteří v ní učinili první český pokus o podstatné ovlivnění úrovně vzdělávání pro sociální práci. Přináší zcela konkrétní návod pro školy a pedagogy působící v oblasti sociální práce včetně sylabů všech předmětů, které by měly tvořit učební obsah tohoto předmětu od středoškolského studia až po různé stupně vysokoškolského studia.
 

7. VZÁJEMNÉ VAZBY SYSTÉMU DANÍ A DÁVEK V ČESKÉ REPUBLICE
kolektiv autorů, editor Ing. J. Dlouhý, 254 stran.
Cena: 120,- Kč.

Publikace vychází z výsledků grantové studie zpracované Socioklubem pro MPSV. Sociální transfery patří mezi klíčová témata sociální politiky. V systému daně z příjmů fyzických osob i státní sociální podpory jsou sociální transfery zaměřeny na obdobné cílové skupiny. Jejich působení je však v řadě případů protichůdné. Cílem bylo posoudit účelnost jednotlivých řešení v obou systémech a analyzovat možnosti sjednocení působení redistribučních procesů na vybrané sociální skupiny a zefektivnění obou systémů a přispět tak k vyváženosti sociálních redistribucí. Pozornost je věnována sociální redistribuci v kontextu sociální nerovnosti a politiky, analýze systému SSP a daně z příjmu fyzických osob se zaměřením na sociální prvky, transferům ve prospěch zdravotně postižených, základním přístupům k rodinným dávkám a k daňovým úlevám v zahraničí, k vzájemným vztahům, výhodám a nevýhodám sociálních transferů realizovaných komplexně v rámci systému SSP nebo v systému daně z příjmu fyzických osob, jakož i k optimální struktuře transferů v těchto systémech.
 

8. ROMOVÉ V ČESKÉ REPUBLICE /1945-1998/
kolektiv autorů, 560 stran
Cena: 110,- Kč.

Tato publikace je svým rozsahem, tematickou šíří i erudicí autorského kolektivu zcela ojedinělá a obsahuje dosud nepublikované informace a názory. Má rozsah cca 560 stran. Je výsledkem výzkumné studie "Problémy soužití romské minority a majoritní populace v kontextu sociální politiky", kterou SOCIOKLUB zpracoval v roce 1998 na základě grantu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Na zpracování studie se podíleli přední experti a mezi nimi i představitelé romské elity. Nad rámec původní výzkumné studie publikace obsahuje unikátní skicu PhDr. Mileny Hübschmannové o hodnotách Romů, jejich tradicích a duchovním světě a rozsáhlé anglické resumé. Jde o nejrozsáhlejší publikaci, o Romech, která byla kdy v ČR vydána. Vydání publikace umožnil projekt NROS a díky této podpoře je její cena velmi nízká.
 

9."Romové, bydlení, soužití"
kolektiv autorů, 130 stran
Cena:
80,- Kč

Socioklub získal v roce 2000 od Nadace Rozvoj občanské společnosti /PHARE/ grant na zpracování a vydání publikace "Romové, bydlení , soužití", která je praktickou pomůckou pro řešení jednoho z nejkonfliktnějších míst v postavení romské populace v ČR.
 

10. Posuzování úrovně invalidity ve vybraných evropských zemích
      Účinnost dávek pro zdravotně postižené
kolektiv autorů, 127 stran
Cena:
60,- Kč

Publikace obsahuje závěrečné zprávy dvou projektů PHARE Consensus. Projekt k problematice posuzování úrovně invalidity realizoval Personnel a.s.. Projekt, který se zabýval otázkami efektivnosti dávek sociální péče pro zdravotně postižené realizovalo konsorcium STEM - Socioklub.
  

11. "Romové ve městě"
kolektiv autorů, editor ing. Petr Víšek, 150 stran
Cena: 150,- Kč

Publikace přináší nové pohledy na problematiku územní etnické segregace v oblasti bydlení. Uvádí informace o situaci v zahraničí a analyzuje obdobné procesy v České republice. Přináší výtah z výzkumné práce Socioklubu o problematice holobytů ve vztahu k romské menšině, doporučení obcím a městům pro postup v této oblasti, návody na řešení zadlužení i využití možností stavebního řádu pro zabránění vzniku ghet. Práce obsahuje rozsáhlý rozbor právních předpisů včetně vybraných judikátů zejména v těch oblastech bytového práva, které se týkají nájemních vztahů.

12. "Občanské poradenství"
Mgr. Michaela Richterová, 55 stran
Cena: 70,- Kč

Práce přináši informace a zkušenosti z pětiletého působení systému občanských poraden, které sdružuje a řídí Asociace občasných poraden. Ukazuje na jejich význam pro rozvoj sociální ochrany obyvatel. Představuje velmi dobře využitelnou pomůcku pro všechny, kteří chtějí občanské poradenství rozvíjet. Obsahuje i seznam na kontaktní údaje existujících poraden.

13. "Romany in the town"
95 stran
Cena
: 150,- Kč (5 Euro)

Anglická mutace publikace "Romové ve městě", která byla vydaná v roce 2002.

Publikace je možné objednat na písemně na adrese Socioklubu,
e-mailem nebo faxem.
Publikace jsou v prodeji v Knihkupectví Fišer, Kaprova ul. Praha 1.
 
Ediční záměry Socioklubu obsahují tituly:
  • Regionální sociální politika (2002)
     
SOCIOKLUB - SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY
Plzeňská 175, 150 06 Praha 56, BOX 19, tel. 0602 365 612, 02/ 5721 4325, FAX: 02/5721 5328, office@socioklub.cz